Chepa

Chepa

Tetahtoltihke: Ilán Lieberman
Taixcopinke huan takakistiltihke: Julián Madero huan Ilán Lieberman
Tayehyektalihke: Ernesto Martínez Bucio huan Ilán Lieberman

Chepa Antonio Bonilla
Ome poal huan chicoacen xihuit

Josefa ye regidora ka tachihualisme huan tanamakalis itech nin Municipio Huitzilan de Serdán, ten pohui ompa Xamikel del Progreso. Nemi tanikapatzin carretera itech sección segunda huan nahui pilhuan.

IMG_7803

IMG_7784