Ni kayot Xamikel del Progreso itech Museo Amparo de huei xolal Puebla. Sempual huan eyi de enero huan sempual chikuei de marzo de ome mil huan kaxtol once

Ni kayot Xamikel del Progreso 

Ilán Lieberman

 

yniuh quitotiaque. yniuh quitlallitiaque. ynin tlaltol. yhuan otechmachiyotiliaque. texamapan ynhuehuetque yllamatque. catca yn tocihuan yntocolhuan yntachtóhuan yn tomintonhuan yn topiptonhuan yn tochichicahuan yniuhqui nenonotzal mochiuhtiuh. y notechcahui cahuilitiaque. yn axcan tonnemi yn in techtiquiça auhayc polihuiza yn ylcahuiz. ynoquichihuaco ynoquitlallico yn intlillo yn intlapallo yn intenyo yn imitolloca. yn imilnamicoca. yn o compa titztihui ayc polihuiz ayc ylcahuiz nochipa ticpiezque in tehuantin yn titepilhuan yn titeyxhuihuan yn titete ycca to tonhuan yn titemin totonhuan yn titepiptotonhuan yn titechichicahuan. yn titletlapallohuan yn titeheçohuan quitotihui quitenehuatihui y huan y noc yollizque yn tlacatizque. yn Mexica tepilhuan yn tenochca tepilhuan.

Fernando Alvarado Tezozómoc
Crónica mexicáyotl


Xeliuhtok ce
Tamahuisyekchihual huan tanexcayot: Jesús Hernández
Ki olini huan kiektali: Ismael Carrasco
Tamanelolcaquizyot 5.1: Pablo Lach
Tayolquetza: Ana Lieberman

 

Xeliuhtok ome
Taixkopinyot: Guillermo Rodríguez
Tamanelolcaquizyot: Pablo Lach

 

SoySMP2

SoySMP3
SoySMP1
SoySMP4
SoySMP5

In koyot hueichiuke Ilán Lieberman kichiw in takuilol itech ome xihuit de ki kalpano nihin talmanik Xamikel del Progreso, huan ikon ki tapohuike cada se se in nemilis den tok nihuan. Nihin koyot hueichiuke kin kalpano huan kin nonots sempual huan matakti tok nihuan de Xamikel huan ikon kichiu seki takuilol huan ki tecolti itech in tepos, huan no ikon kichuiu miak horas de taixcopin akin kin nonots para huelik kichiu itech se secosa taixcopin den Xamikel huan kin tetekpan. Huan yetok campa nihin Museo Amparo ihuan okseki teposme de nihin takuilol.
Se den nihin tepos, kipia in taixcopin campa mota nihin tepeme huan kipia miak mixti huan ompa yetoke tok nihuan de Xamikel maski kipia nihin cabe kipia miak okseki den mochihua. Nihin koyot hueichiuke Lieberman hehok kampa nihin talmanik Xamikel. Yeha yaya itech tepos metro ne huei xolal Mexico huan ki maake se amat campa kitowa que tatani tomin kampa kitotok que amo teyi mochuihua huan yeha motatolti akonime ne he toknihuan huan de kan huitse, huan ompa ki nemili tatemos.

Huan katamik in tanemilil de nihin takuilol, mochihuak ka miak tanemilil ka seki tachihualis de huekaume kampa nihin yetok Museo Amparo, kin hihitak nihin hueichiuke ka yeha itanemilil.itech nihin tanex kampa mota nihin tit huan seki mokaki kampa kichiu nihin tatohuani de Xamikel del Progreso, kitoke seki tatolme de huekaume para ikon ki matiske oksekin den yeki ixpetantoke.


Mo tapo nihin tatol tech nihin sabado sempual huan eyi den tapual enero tako tonalika ka se pakilis den ki tenito nihin koyot hueichiuke kampa nihin hueyi kali monotsa Museo Amparo.

platica

Papanoltiani huan  te huikani
Tik titani ka nemeha neolocholis de momachtiani de nehe hueyi kaltamachtiloyanilme huan nochin namehan den nan ki nekiske.
Reservaciones recorridos@museoamparo.com
Museo Amparo
Ome tani chikome ciento huan chikuei tatakotican den xolal Puebla, Puebla
Tatapotok nihin tonal miercoles huan lunes de matakti hora kualkan huan chiknahui hora tayohuak
www.museoamparo.com
Kalakiloyan
Sempual huan kaxtol tomin para nochin
Sempual huan makuil tomin mo machtiani huan tamachtiani
Kalakiske neka: koneme den ayamo kipia mataktionome xihuit, toknihuan den kipia amatakuilol huan tatame den kipia nihin taixcopin den takosa taxtahua kuak yohue tech tepos.
Lunes: huelis kalakis akin kinekis